Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

Nieruchomości

UWAGA!
Rękojmię można wpłacać:

– na konto sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004,
– na konto komornika: PKO BP SA W Toruniu, nr  13 1020 5011 0000 9802 0168 5338,
–  w kasie komornika w godzinach urzędowania kancelarii, tj. pn.-pt. 7:15 – 15:15, wt. 8:00 – 16:00

1.    DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW TO1T/00095995/3

w dniu 28-05-2019r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

stanowiącej działki o nr 415/13 oraz 415/14 o pow. łącznej 0,6168 ha, należącej do dłużnika w sprawie KM 5751/17, położonej: 87-126 Obrowo, gm. Obrowo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00095995/3

Działki o nr 415/13 (3084 m2) i 415/14 (3084 m2) o łącznej powierzchni 6168 m2 są niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, o kształcie regularnym, po obrysie zbliżonym do prostokąta. Teren działek płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 415/10 (KW TO1T/00095992/2) ul. Żołędziową. Nieruchomość posiada urządzone przyłącze energetyczne. Obszar lokalizacji przedmiotu wyceny nie jest objęty miejscowym planem zagosp. przestrzennego.
Nabywcą nieruchomości rolnej w myśl art. 2a ust. 1 i 3 u.k.u.r. może być :
A\ rolnik indywidualny zamieszkały co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten czas osobiście to gospodarstwo,
B\ osoba, która przedłoży w myśl art. 2a ust. 4 u.k.u.r. zgodę Prezesa Agencji Nieruchomość Rolnych Oddział w Bydgoszczy w formie decyzji administracyjnej,
C\ osoba bliska zbywcy wymieniona w art. 2 a ust. 1 i 3 u.k.u.r. z wyłączeniem z art. 976 kpc. Pokrewieństwa należy wykazać dokumentem,D\ jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja, osoby prawne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, parki narodowe (w przypadku zakupu na cele związane z ochroną przyrody).

Suma oszacowania wynosi 85 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
56 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00zł.


2. PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

w dniu 04-06-2019r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 316, odbędzie się

pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste o powierzchni 0,1118 ha zabudowany budynkami przemysłowymi

położonej: 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108 – 110, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00030527/9

Nieruchomość składa się z jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 1118 m2. Działka posiada kształt nieregularny. Działka leży w terenie uzbrojonym i jest uzbrojona we wszystkie media. Na działce znajdują się trzy budynki, w tym budynek administracyjno – produkcyjny, budynek hydroforni i budynek magazynowo produkcyjny z wydzielonym garażem. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków wynosi: 1127,80 m2. Nieruchomość została wpisana do Gminnej ewidencji zabytków pod numerem 862.

Suma oszacowania wynosi 1 601 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 200 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160 100,00zł.

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.