Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

Nieruchomości

UWAGA!
Rękojmię można wpłacać:

– na konto sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004,
– na konto komornika: PKO BP SA W Toruniu, nr  13 1020 5011 0000 9802 0168 5338,
–  w kasie komornika w godzinach urzędowania kancelarii, tj. pn.-pt. 7:15 – 15:15, wt. 8:00 – 16:00

1.  PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

w dniu 12-02-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 316, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 82/3 o pow. 0,4200ha, położonej: 87-126 Obrowo, Sąsieczno, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00090311/0.

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 82/3 o powierzchni 0,42ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RV – 0,31 ha, RVI – 0,11 ha, jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, o kształcie regularnym, po obrysie zbliżonym do prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, ulica Stawy – działki nr ew. 182 (KW TO1T/00077337/1) oraz drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, ulicy Długiej – działki nr ew. 175 (KW TO1T/00100617/9). Na nieruchomości usytuowane jest przyłącze wodne, wraz ze studzienką rewizyjną. W drodze dojazdowej dostępne jest przyłącze energetyczne. Obszar lokalizacji przedmiotu wyceny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nieruchomość podlega przepisom Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego.
Nabywcą nieruchomości rolnej w myśl art. 2a ust. 1 i 3 u.k.u.r. może być :
A\ rolnik indywidualny zamieszkały co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten czas osobiście to gospodarstwo,
B\ osoba, która przedłoży w myśl art. 2a ust. 4 u.k.u.r. zgodę Prezesa Agencji Nieruchomość Rolnych Oddział w Bydgoszczy w formie decyzji administracyjnej,
C\ osoba bliska zbywcy wymieniona w art. 2 a ust. 1 i 3 u.k.u.r. z wyłączeniem z art. 976 kpc. Pokrewieństwa należy wykazać dokumentem,
D\ jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja, osoby prawne działające na podstawie przepisów ostosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, parki narodowe (w przypadku zakupu na cele związane z ochroną przyrody).

Suma oszacowania wynosi 32 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00zł.


2.  PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

w dniu 09-04-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31w sali nr 315, odbędzie się  pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o pow. 48,50m2 należącego do dłużników w sprawie KM 6607/17 i innych

położonego: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 16A/55,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” pod numerem -. (Adres spółdzielni: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 12 ), dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 84222 [NKW: TO1T/00084222/4]

Lokal mieszkalny nr 55 o powierzchni 48,50 m2 położony jest na dziesiątym piętrze, w środkowej części budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal usytuowany jest dwustronnie.

Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00zł.

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.