Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Zimny

Nieruchomości

1. OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny, Kancelaria Komornicza Nr XXII w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2024 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 267, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Zofia Żywiczyńska, położonego przy Dziewulskiego 41/95, 87-100 Toruń wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” pod numerem . (adres spółdzielni: Dziewulskiego 12, Toruń, 87-100 Toruń).
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 41/95, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” (adres spółdzielni: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 12), dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BRAK Lokal mieszkalny nr 95 o powierzchni 22,8 m2 położony jest na V piętrze (szóstej kondygnacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wzniesionego w technologii wielkiej płyty w 1980 r. Mieszkanie składa się wg KW z pokoju, ciemnej kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal mieszkalny o jednostronnej wystawie okien, wyposażony w balkon typu loggia. Lokal opomiarowany w zakresie zużycia ciepła, wody oraz ciepłej wody użytkowej. Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 161 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 100,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2. OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny, Kancelaria Komornicza Nr XXII w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2024 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 216, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Andrzej Abramowicz, położonej przy Nawra 52,Nawra, 87-140 Chełmża, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00093640/6.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 92/32 o powierzchni 1,00 ha położonej: 87-140 Chełmża, Nawra 52, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00093640/6 Działka nr 92/3 o powierzchni 1,00 ha sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIb. Działka ma kształt wielokąta; jest niezabudowana, niezagospodarowana. Przez działkę przebiega urządzenie przesyłowe sieci wodociągowej. Na działce posadowione są dwa (2) słupy energetyczne wraz z napowietrzną linią energetyczną. Bezpośredni dojazd do działki 92/3 prowadzi drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 92/3 posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Chełmża z 30 marca 2017 r. nieruchomość położona jest na terenach rolnych o przewadze gruntów ornych, na gruntach I-III klasy bonitacyjnej.

Suma oszacowania wynosi 66 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 600,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3. OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny, Kancelaria Komornicza Nr XXII w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2024 o godz. 12:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Kowalski, położonej przy Kamionki Duże 74,Kamionki Duże, 87-148 Łysomice, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00003925/1.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 211/2 o pow. 081ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i budynkami niemieszkalnymi położonej: 87-148 Łysomice, Kamionki Duże 74, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00003925/1 Działka nr 211/2 o powierzchni 0,81 ha; sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako RIIIa (0,48 ha) – grunty orne, RIIIb (0,20 ha) – grunty orne, B (0,13 ha) – tereny mieszkaniowe, ma kształt nieregularny, wyposażona jest w przyłącze wodociągowe gminne plus własne ujęcie wody, kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. Zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, z dachem płaskim krytym eternitem ekologicznym, murowanym z suporeksu z 1979r. budynkiem niemieszkalnym (numer ewidencyjny 184) murowanym, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką, z 1978 r.; część budynku zaadaptowana jest na funkcję mieszkalną o Pu 21,8 m2 , do budynku doprowadzona jest energia elektryczna; budynkiem niemieszkalnym (numer ewidencyjny 182) drewnianym, z dachem dwuspadowym, krytym eternitem, z 1978 r. o Pz 23 m2 (wg. kartoteki budynków); budynek przylega do budynku nr 184. Część działki 211/2 wykorzystywana jest rolniczo. Na dzień oględzin porośnięta kukurydzą. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej. W księdze wieczystej wykazano sposób korzystania „B” – tereny mieszkaniowe, w ewidencji gruntów i budynków: RIIIa, RIIIb, B.

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 000,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4.  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny, Kancelaria Komornicza Nr XXII w Toruniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2024 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu, W.Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 216, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Szwankowski, położonej przy Aleja 700-lecia 14/42,Toruñ, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w
Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00093590/0.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/6 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrębną
nieruchomość położonej pod adresem: 87-100 Toruń, Aleja 700-lecia 14/42 , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00093590/0, przysługującej dłużnikowi: Krzysztof Szwankowski. Lokal mieszkalny nr 42 o powierzchni użytkowej 43,8 m2, usytuowany jest na VI piętrze (siódmej kondygnacji) budynku wielorodzinnego, położonego w Toruniu, przy ul. Aleja 700-lecia 14. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Lokal o przejściowym układzie pomieszczeń, wyposażony w balkon typu loggia. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 0,85 m2.
Suma oszacowania wynosi 48 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 850,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Niniejsza strona nie jest reklamą, ma cel wyłącznie informacyjny o funkcjonowaniu kancelarii.